Allmänna villkor och kundinformation

I. Allmänna villkor

§ 1 Grundläggande bestämmelser

(1) Följande villkor gäller för alla avtal som du ingår med oss som leverantör (BRAINSHOP s.r.o.) via webbplatsen www.vemibeauty.de/sv/. Om inget annat avtalats, motsägs införandet av dina egna villkor som du använder.

(2) Konsument i den mening som avses i följande bestämmelser är varje fysisk person som ingår en rättslig transaktion i syften som huvudsakligen inte kan hänföras till hans eller hennes kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet. En företagare är en fysisk eller juridisk person eller ett rättskapabelt partnerskap som vid ingåendet av en rättslig transaktion agerar inom ramen för sin självständiga yrkesmässiga eller kommersiella verksamhet.

2 Slutande av avtalet

(1) Föremålet för avtalet är försäljning av varor och/eller tillhandahållande av reparationstjänster.

Våra erbjudanden på Internet är icke-bindande och utgör inte ett bindande erbjudande om att ingå ett avtal. 3.

(2) Du kan lämna in ett bindande köpeerbjudande (beställning) via systemet med kundvagnen online.
På så sätt placeras de varor och/eller reparationstjänster som ska köpas i "kundvagnen". Du kan när som helst öppna "kundvagnen" med hjälp av motsvarande knapp i navigeringsfältet och göra ändringar där. Efter att du har öppnat sidan "Checkout" och angett dina personuppgifter samt betalnings- och leveransvillkor visas alla beställningsuppgifter än en gång på sidan med översikt över beställningen.

Innan du skickar beställningen har du möjlighet att kontrollera alla uppgifter igen, ändra dem (även via funktionen "tillbaka" i webbläsaren) eller avbryta köpet.
Genom att skicka beställningen via knappen "beställning med kostnader" lämnar du ett bindande erbjudande till oss.

(3) Antagandet av erbjudandet (och därmed ingåendet av avtalet) sker omedelbart efter beställningen genom en bekräftelse i textform (t.ex. e-post), där utförandet av beställningen eller leveransen av varorna bekräftas till dig (orderbekräftelse).
Om du inte har fått något meddelande är du inte längre bunden till din beställning. I detta fall kommer alla redan utförda tjänster att återbetalas omedelbart.

(4) Dina önskemål om att utarbeta ett anbud är inte bindande för dig. Vi lämnar ett bindande anbud i textform (t.ex. via e-post) som du kan acceptera inom 5 dagar.

(5) Behandlingen av beställningen och överföringen av all information som krävs i samband med ingåendet av avtalet är delvis automatiserad via e-post. Du måste därför se till att den e-postadress som du har angett till oss är korrekt, att mottagandet av e-postmeddelanden är tekniskt säkerställt och framför allt att det inte hindras av SPAM-filter.(1) I den mån reparationstjänsterna är föremål för avtalet är vi skyldiga det reparationsarbete som följer av servicebeskrivningen.

Vi ska utföra dessa uppgifter så gott vi vet och tror, antingen personligen eller genom tredje part.

(2) Det finns ingen garantianspråk (reparation) för byte av batterier.

(3) Du är skyldig att samarbeta, i synnerhet måste du beskriva felet på enheten/varorna så utförligt som möjligt och göra den defekta enheten/varorna tillgänglig.

(4) Du ska stå för kostnaderna för att skicka den defekta enheten/varorna till oss.(1) Kreditbedömning Iden


mån vi gör förskottsbetalningar,


t.ex. vid betalning via faktura eller autogiro, kommer dina uppgifter att bedömas på grundval av matematiskt-statistiska förfaranden för att skydda våra legitima intressen i syfte att göra kreditbedömning.


Vi förbehåller oss rätten att neka dig betalningsmetod för kontokort eller direktdebitering som ett resultat av kreditbedömningen.

5 Retentionsrätt, äganderättsförbehåll

(1) Du får endast utöva en retentionsrätt i den mån den gäller fordringar från samma avtalsförhållande.(2) Varorna förblir vår egendom tills köpesumman har betalats i sin helhet.

6 Ansvar

(1) Vi är i varje enskilt fall utan begränsning ansvariga för skador som uppstår till följd av skador på liv, lem eller hälsa.

Dessutom är vi ansvariga utan begränsning i alla fall av uppsåt och grov vårdslöshet, vid bedrägligt döljande av en defekt, vid övertagande av en garanti för köpobjektets kvalitet och i alla andra fall som regleras av lagen.

(2) Ansvaret för fel inom ramen för den lagstadgade garantin regleras av motsvarande bestämmelse i vår kundinformation (del II).

(3) I den mån väsentliga avtalsförpliktelser påverkas är vårt ansvar vid lätt vårdslöshet begränsat till den förutsebara skada som är typisk för avtalet. Väsentliga avtalsförpliktelser är förpliktelser som följer av avtalets art och vars överträdelse skulle äventyra uppnåendet av avtalets syfte, samt förpliktelser som avtalet ålägger oss enligt dess innehåll för att uppnå avtalets syfte, vars uppfyllande gör det möjligt att uppfylla avtalet på ett korrekt sätt och vars efterlevnad du regelbundet kan förlita dig på.

(4) Vid brott mot immateriella avtalsförpliktelser är ansvaret uteslutet vid lätt försumliga pliktbrott.

(5) Datakommunikation via Internet kan inte garanteras vara felfri och/eller tillgänglig vid alla tidpunkter i enlighet med den aktuella tekniken. I detta avseende är vi inte ansvariga för att webbplatsen och de tjänster som erbjuds där är ständigt och oavbrutet tillgängliga.

7 Val av lag, plats för utförande, jurisdiktion

(1) Köparen, som har godkänt våra allmänna villkor när han eller hon köper varorna, samtycker till att tvister ska avgöras av en tjeckisk domstol.

Med tvister menas: alla formaliteter i samband med försäljningen av varor, avslag på klagomål eller krav och priser som visas på vår webbplats vid försäljningstillfället.

(2) Bestämmelserna i FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor är uttryckligen inte tillämpliga.


_______________________________________________________________________________________


II. Kundinformation

1. Säljarens identitet

BRAINSHOP s.r.o.
Rybná 716/24
110 00 Praha 1

ID(IČ): 08290245

Telefon: +49(0)30 609 83 93 17
E-post: info@vemibeauty.de


Företagets klagomålsbyrå

BRAINSHOP s.r.o.
Bessemerstraße 82
10. OG Süd
12103 BerlinEuropeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning utanför domstol online (ODR-plattformen), som finns på http://ec.europa.eu/odr.

2. Information om ingående av avtalet

De tekniska stegen för att ingå avtalet, ingåendet av själva avtalet och korrigeringsmöjligheterna utförs i enlighet med § 2 i våra allmänna villkor (del I).

3. Kontraktsspråk, lagring av kontraktstext

3.(1) Avtalsspråket är tyska.

3.(2) Vi sparar inte hela avtalstexten. Innan du skickar beställningen via systemet med kundvagnen på nätet kan avtalsuppgifterna skrivas ut eller sparas elektroniskt med hjälp av webbläsarens utskriftsfunktion. När vi har mottagit beställningen skickas beställningsuppgifterna, den information som krävs enligt lag för distansavtal och de allmänna villkoren till dig på nytt via e-post.

3.(3) Vid offertförfrågningar utanför systemet med kundkorgar online får du alla avtalsuppgifter som en del av ett bindande anbud som skickas via e-post och som du kan skriva ut eller spara elektroniskt.

4. Väsentliga egenskaper hos varorna eller tjänsterna

De viktigaste egenskaperna hos varorna och/eller tjänsterna finns i artikelbeskrivningen och i den kompletterande informationen på vår webbplats.

Bilderna (foton) av produkterna är endast illustrativa och kan skilja sig från den verkliga produkten. Vi försöker alltid se till att våra produkter representeras på ett realistiskt sätt med hjälp av professionell fotografering.

5. Priser och betalningsvillkor

5.1. De priser som anges i respektive anbud samt fraktkostnaderna utgör totalpriser. De inkluderar alla priskomponenter inklusive alla tillämpliga skatter.

5.2. De resulterande fraktkostnaderna ingår inte i köpeskillingen. De kan hämtas via en motsvarande knapp på vår webbplats eller i respektive artikelbeskrivning, visas separat under beställningsprocessen och ska betalas av dig, såvida inte gratis leverans har utlovats. 1.

5.De betalningsmetoder som är tillgängliga för dig visas under en motsvarande knapp på vår webbplats eller i respektive artikelbeskrivning. 2.

5.Om inget annat anges i de enskilda betalningsmetoderna ska de betalningsfordringar som följer av det ingångna avtalet betalas omedelbart. 3.

6. Leveransvillkor

6.Leveransvillkoren, leveransdatumet och, i förekommande fall, befintliga leveransrestriktioner finns under en motsvarande knapp på vår webbplats eller i respektive artikelbeskrivning. 4.

6.Om du är konsument är det lagstadgat att risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av den sålda varan under transporten övergår till dig först när varan levereras, oavsett om transporten är försäkrad eller oförsäkrad. Detta gäller inte om du självständigt har anlitat ett transportföretag som inte har utsetts av företagaren eller en person som på annat sätt har utsetts att utföra transporten.

7. Rättsligt ansvar för fel

7.De lagliga garantirättigheterna finns. 2.

7.Som konsument uppmanas du att omedelbart efter leverans kontrollera att varorna är kompletta, att de inte har uppenbara fel eller transportskador och att meddela oss och transportören eventuella klagomål så snart som möjligt. Om du inte följer detta har detta ingen effekt på dina lagstadgade garantianspråk. 1.

Product added to compare.